Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων

Οι δοκιμασμένες και σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν κεντρικό άξονα των δράσεων της ΣΥΡΜΕΤ ΕΠΕ και έχουν ως απώτερο στόχο την δημιουργία βιώσιμων λύσεων που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας.

Οι λύσεις που προτείνονται αφορούν στην αξιοποίηση της βιομάζας, των στερεών αποβλήτων αλλά και των υγρών αποβλήτων βιομηχανιών και φορέων με παράλληλη παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό μειώνονται όχι μόνο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά προσφέρονται επιπλέον σημαντικά, οικονομικά και λειτουργικά οφέλη στις βιομηχανίες που επένδυσαν σε μία λύση ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων τους.