Προδημοσίευση Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ)

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκατ. €.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «ΠΑΒΕΤ», πατήστε εδώ.

Για άμεση επικοινωνία, πατήστε εδώ.