Διακρατικό πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας «Aνάπτυξη Φίλτρου Νανοκαταλυτών για την Απομάκρυνση Υδροθείου σε Βιοαέριο – BIOCATSYS”

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η υλοποίηση του διακριτικού προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας BIOCATSYS στο οποίο η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. συμμετείχε, αλλά και συντόνιζε

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης «ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 και συμμετείχαν εκτός της ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., οι εταιρείες του εξωτερικού Bioenergia Ultzama, Lurederra και Protecna.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας νέας και καινοτόμου μεθοδολογίας αλλά και εξοπλισμού για τον καθαρισμό του βιοαέριου που παράγεται σε διεργασίες αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων. Η νέα αυτή τεχνολογία βασίζεται στην ανάπτυξη ενός συστήματος καθαρισμού χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική και καινοτόμα τεχνολογία νανοκαταλυτών η οποία αναπτύχθηκε επιστημονικά ειδικά για το σκοπό αυτό. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, και τεχνική θα επιφέρει βελτίωση στην ανάκτηση της ενέργειας από το βιοαέριο καθώς και την πρόληψη της διάβρωσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού από τις διαβρωτικές δράσεις του υδρόθειου όπως και άλλες προσμείξεις του συστήματος συμπαραγωγής ενέργειας. Ειδικότερα μέσω του προτεινόμενου έργου εφάρμοσε ένα σύστημα βασισμένο σε εξειδικευμένους καταλύτες ικανό να πραγματοποιήσει την ταχεία και αποτελεσματική οξείδωση του H2S σε στοιχειακό θείο το οποίο θα μπορεί να απομακρύνεται από το ρεύμα αερίου σε ένα στάδιο πριν από τη χρήση του βιοαερίου σε σταθμό παραγωγής ενέργειας.