Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ενίσχυσης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις “HORIZON 2020”

Το πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στοχεύει στην τεχνολογική και εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εμπορεύσιμα προιόντα και υπηρεσίες με ενεργό συμμετοχή του επιχειρηματικού τομέα.

Οι ενισχύσεις της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία παρέχονται μέσω ενός γενικού προγράμματος-πλαισίου που ονομάζεται HORIZON 2020.

Μέρος της στόχευσης αποτελεί και το νέο Εργαλείο για τις ΜΜΕ (SME Instrument), ένα σύνολο προκηρύξεων με το οποίο παρέχονται ενισχύσεις σε ΜΜΕ ή σε κοινοπραξίες ΜΜΕ. Το Εργαλείο για τις ΜΜΕ στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που θα καταφέρουν να αποδείξουν πως η υλοποίησή τους θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά στην οποία απευθύνονται μέσω καινοτομικών προϊόντων / υπηρεσιών.

Οι ενισχύσεις που προβλέπει το πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για τις ΜΜΕ περιλαμβάνει:

  • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης η οποία ανέρχεται στο 70% του Π/Υ
  • Επιχορήγηση του μισθολογικού κόστους (ένα μεγάλο μέρος του επιλέξιμου μισθολογικού κόστους βαρύνει, κατά κανόνα, την επιχείρηση ανεξάρτητα από την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων)
  • Δυνατότητα παροχής προκαταβολών

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα HORIZON 2020, πατήστε εδώ.

Για άμεση επικοινωνία, πατήστε εδώ.