Ολοκληρωμένη Μονάδα Αναερόβιας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τυροκομικών Μονάδων

Τα απόβλητα των τυροκομείων είναι εξαιρετικά δύσκολα στη διαχείριση τους.Το υγρό απόβλητο, τυρόγαλα, φτάνει στο 75%-80% του εισερχόμενου γάλακτος που επεξεργάζεται μια τυροκομική μονάδα, χωρίς στην ποσότητα αυτή να συνυπολογίζονται τα νερά πλύσης.

Προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο επεξεργασίας και αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τις τυροκομικές μονάδες, την αναερόβια χώνευση (anaerobic digestion). 

Η ΣΥΡΜΕΤ σε συνεργασία με τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο επεξεργασίας και αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τις τυροκομικές μονάδες.

Στόχοι της μεθόδου:

  • Αποτελεσματική και πλήρης επεξεργασία και αδρανοποίηση των υγρών αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος
  • Ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας από την αναερόβια επεξεργασία η οποία θα μπορεί να καλύψει ένα μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

Ωφέλη για την επιχείρηση:

  • *Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Μείωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας >50%.
  • Εξουδετέρωση ρυπαντικού φορτίου.
  • Μείωση εκπομπών αεριών.
  • Μείωση οργανικών φορτίων.
  • Οικονομικά οφέλη από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. διανύει ήδη το 26ο έτος συνεχούς και αναπτυσσόμενης δραστηριότητας και είναι πιστοποιημένη με το νέο διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008.