Μελέτες

Καταρτίζονται κατάλληλες ενεργειακές μελέτες και προσομοίωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, υπολογίζοντας την εκτιμώμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με δεδομένα την τοποθεσία της εγκατάστασης και τα στατιστικά καιρικά δεδομένα.