Αδειοδότηση

Έργα σε στέγη από 100 kW έως 1 MW

 • Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης με ΔΕΗ
 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 • Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ

Έργα επί εδάφους από 500 kW έως 1 MW

 • Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης με ΔΕΗ
 • Αίτηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων *
 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 • Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ

Έργα σε στέγη ή επί εδάφους  >1 MW

 • Αίτηση Έκδοσης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΡΑΕ
 • Αίτηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
 • Αίτηση Έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης
 • Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης με ΔΕΣΜΗΕ
 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 • Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ
 • Αίτηση Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας

 

* Για πάρκα των 500 kW γίνεται αίτηση για χορήγηση απαλλαγής από Απόφαση Έκδοσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων