Ιανουάριος 09 2016 0comment

ΒΙΚΟΣ

Προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού για τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία στο εργοστάσιο των Ιωαννίνων.

Η μονάδα αποτελείται από ένα μονοβάθμιο αερόβιο σύστημα επεξεργασίας (σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό).

Ο διαχωρισμός των καθαρών γίνεται με την βοήθεια της τεχνολογίας MBR (Membrane Bio Reactor) με σκοπό την παραγωγή της βέλτιστης δυνατής ποιότητας εξόδου επεξεργασμένων και την ταυτόχρονη επεξεργασία της μέγιστης δυνατής ποσότητας οργανικού φορτίου.

(ως υπεργολάβος της Ecofield)