Το έργο SYMSITES

Οι διαδικασίες και οι εταιρείες που είναι αφιερωμένες στην ανακύκλωση έχουν εφαρμοστεί εδώ και αρκετό καιρό στην κοινωνία μας. Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι εφαρμοζόμενες προσεγγίσεις περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δράσης. Συνήθως, τα απόβλητα απορρίπτονται χρησιμοποιώντας δοχεία επιλεκτικής συλλογής. Η εκάστοτε δημοτική επιχείρηση τα μεταφέρει στο κέντρο επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων όπου, ταξινομούνται και οδηγούνται είτε για ανάκτηση υλικών, αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

Τα ανακτημένα υλικά πωλούνται ως δευτερεύοντα υλικά σε εταιρείες και βιομηχανίες, οι οποίες τα χρησιμοποιούν για νέες διαδικασίες παραγωγής. Τελικά, νέα προϊόντα που αποτελούνται από ένα ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών φτάνουν στους πολίτες μέσω καναλιών μάρκετινγκ. Όλοι αυτοί οι κρίκοι διαμορφώνουν την αλυσίδα της κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, το καθένα από αυτά τα προϊόντα ξεχωριστά δεν είναι σε θέση να κλείσει κύκλους υλικών που δημιουργούνται αφού χρειάζεται να έχει τις λειτουργίες και την υποστήριξη που πληρούν τα υπόλοιπα.

Έτσι, η υλοποίηση του έργου «Βιομηχανική Αστική συμβίωση και οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές» (Αρ.: 101058426) με το ακρωνύμιο SYMSITES(επιδοτούμενο στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πρόσκλησης: HORIZON-CL4-2021-TWIN- TRANSITION-01-14), στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών εμπλοκής των ενδιαφερομένων, θα ανοίξει τον δρόμο για την απόδειξη της έννοιας της περιφερειακής Βιομηχανικής-Αστικής Συμβίωσης, φέρνοντας σε επαφή διαφορετικούς οργανισμούς για την εύρυθμη λειτουργία της κυκλικής οικονομίας (Εικόνα 1). 

Το “SYMSITES” συγκεντρώνει 30 συνεργάτες από 9 διαφορετικές χώρες. Τα μέλη του περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές εταιρείες, μονάδες διαχείρισης λυμάτων και ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, που προέρχονται από την Ισπανία, τη Δανία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης των 48 μηνών, τέσσερις (4) κόμβοι με την ονομασία “EcoSites” θα εγκατασταθούν σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιοχές με διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, και συγκεκριμένα: Ισπανία, Δανία, Αυστρία και Ελλάδα. Με στόχο τόσο την επίδειξη αυτής της ιδέας όσο και ως βασικό στοιχείο του έργου, τα “EcoSites”, που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα επεξεργάζονται βιομηχανικά απόβλητα διαφορετικής προέλευσης.

– Ισπανία: βιομηχανίες καλλυντικών και κλωστοϋφαντουργίας.

– Δανία: ζυθοποιία και τοπική γεωργία.

– Αυστρία: βιομηχανία κρέατος.

– Ελλάδα: βιομηχανία ελαιολάδου.

 

 

Ο ρόλος που θα  διαδραματίσουν τα “EcoSites” είναι πολύ απλός. Ουσιαστικά θα βασίζονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανίες ή γεωργικές εταιρείες δημιουργώντας στην περιοχή εφαρμογής τους έναν κόμβο που θα συλλέγει λύματα, βιολογικά απόβλητα και μη ανακυκλώσιμα απόβλητα που θα παράγονται τόσο από το αστικό όσο και από το βιομηχανικό περιβάλλον, ενώ Θα καθιερωσεί μια νέα συν-επεξεργασία στις περιφερειακές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων για τη δημιουργία καθαρού νερού, ενέργειας, πολλών ανακυκλωμένων πλευρικών ροών προϊόντων (λάσπες, βιοαέριο) και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (μόρια πλατφόρμας, λιπάσματα, PHAs) κ.λπ. για επαναχρησιμοποίηση από τις βιομηχανίες της συγκεκριμένης περιοχής.

  • Ο ρόλος της ελληνικού “EcoSite” και της ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.

Το ελληνικό “EcoSite” θα εδρεύει στη Δυτική Αχαΐα, στην Ελλάδα, της οποίας η κυρίαρχη οικονομική πηγή είναι ο πρωτογενής τομέας της γεωργίας. Η Βιομηχανική-Αστική Συμβίωση θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί σε μια μικρή περιοχή (8 χλμ.), όπου βρίσκνται ο δημόσιος φορέας, Δήμος Δυτικής Αχαΐας (ΔΑΑ) και οι Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Πατρών (ΕΕΠ) (παραγωγή πυρηνέλαιου και βιομηχανία διυλιστηρίων). Όλα τα “EcoSites” θα αποτελούνται από έναν αναερόβιο βιο-αντιδραστήρα μεμβράνης (AnMBR) και μια στήλη προσρόφησης (AC). Η ροή επεξεργασίας θα είναι έως 4 m3 ημερησίως. Οι τεχνολογίες επεξεργασίας θα έχουν δύο δεξαμενές τροφοδοσίας (για υγρά και οργανικά απόβλητα) οι οποίες θα αντλούνται στον αντιδραστήρα AnMBR που θα παράγει βιοαέριο (που θα μετατραπεί σε μεθάνιο ή υδρογόνο ως πηγή ενέργειας). Οι συνθήκες λειτουργίας θα τροποποιηθούν στο ελληνικό “EcoSite” ώστε να ευνοηθεί ο πληθυσμός των χρησιμοποιούμενων βακτηρίων για παραγωγή υδρογόνου μέσω σκοτεινής ζύμωσης. Μετά τον αντιδραστήρα, οι προηγμένες επεξεργασμένες αντιρρυπαντικές μεμβράνες θα διαχωρίσουν τη λάσπη και το νερό που θα κατευθυνθούν στην τριτογενή επεξεργασία στην στήλη προσρόφησης για να ληφθεί νερό για επαναχρησιμοποίηση.

Οι εμπλεκόμενοι ελληνικοί εταίροι είναι οι

α) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) που θα είναι ο διαχειριστής του “EcoSite

(β) Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. η οποία ασχολείται με θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Διαχείρισης που θα κατασκευάσει την πιλοτική συσκευή επίδειξης

(γ) Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο οποίος λειτουργεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων εντός του δήμου και

(δ) Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Πατρών (ΕΕΠ) μια βιομηχανία παραγωγής πυρηνέλαιου 

image003-1

nsrf