Σεπτέμβριος 29 2022 0comment

ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε, ΑΙΓΙΟ, Ελλάδα

Μονάδα Εγκατάστασης και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Βιομηχανικής Δραστηριότητας, Οινοποιείου – Εμφιαλωτήριο (ΜBBR) 

Περίοδος Υλοποίησης: 2022- Σε εξέλιξη