Σεπτέμβριος 29 2022 0comment

ΟΙΚΟΣ ΟΔΥΣΕΙΑ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ της ξενοδοχειακής μονάδας για Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων
Κατασκευή Compact Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (MBR)

Δυναμικότητα επεξεργασίας: 60 m3/day

Περίοδος Υλοποίησης: 2022- Σε εξέλιξη