ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ

 

Περίοδος υποβολής

έως 24/03/2021

 

Δημοσιεύτηκε νέα δράση για επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές – στόχους:

 • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός: Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.
 • Ψηφιακή Βιομηχανία: Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.
 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα: Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την
  προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ (έως 40% του προϋπολογισμού)
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (έως 70% του προϋπολογισμού)
 5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Είδος ενίσχυσης

Επιδοτηση: έως 65%

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΕΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF