Έναρξη Αιτήσεων Επενδυτών για τα 4 Βασικά Καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ημέρ: 20/09/2016

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για τα 4 καθεστώτα είναι ή 12 Οκτωβρίου 2016.

Τα 4 καθεστώτα είναι τα εξής:

  • «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Δικαιούχοι: Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως απο το έτος ίδρυσης τους που θα επιλέξουν επένδυση σε κάποιον απο τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, γ) Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και για διάστημα (2) ετών. Η συγκεκριμένη δαπάνη είναι επιλέξιμη αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με α,β

Είδη Ενίσχυσης: Επιχορήγηση, Leasing, Φοροαπαλλαγή, Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Προυπολογισμός: Για το έτος 2016, ο συνολικός προυπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ. Τα 70.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.Τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

  •  «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ»

Δικαιούχοι: Νεοσύστατες (έως 7 έτη απο την ίδρυση) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον απο τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Επιλέξιμες Δαπάνες:  α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, γ) Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και για διάστημα (2) ετών. Η συγκεκριμένη δαπάνη είναι επιλέξιμη αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με α,β

Είδη Ενίσχυσης:Επιχορήγηση, Leasing, Φοροαπαλλαγή, Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Προυπολογισμός:Για το έτος 2016, ο συνολικός προυπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ. Τα 100.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης,της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.Τα 50.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

  •  «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Δικαιούχοι:Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Συμβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας με προφανή ανάλογα αποτελέσματα και για την ίδια την επιχείρηση.

Επιλέξιμες Δαπάνες: α) Μηχανολογικός Εξοπλισμός και β) Μεταφορικά Μέσα

Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή

Προυπολογισμός:Για το έτος 2016, ο συνολικός προυπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.

 

  •  «ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» 

Δικαιούχοι:Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν (2) τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης

Επιλέξιμες Δαπάνες: α) Επενδυτικές Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β) Επενδυτικές Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή, Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

Προυπολογισμός:Για το έτος 2016, ο συνολικός προυπολογισμός ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ.

 

Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και για τα άλλα δύο, «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», στις 28 Απριλίου 2017. Με τη λήξη του ανωτέρω κύκλου, τα δύο πρώτα καθεστώτα θα επαναπροκηρυχθούν τον Μάρτιο του 2017 και τα δύο επόμενα τον Μάιο του 2017.

Η παρουσία της ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. θα είναι έντονη με παροχή ουσιαστικής υποστήριξης για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Είμαστε στη διάθεση σας, για να συζητήσουμε τη δική σας επενδυτική ανάγκη και να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση. Αναμένεται να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και γι’αυτό προτείνουμε την άμεση κινητοποίηση σας.