Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο « Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας». Το σύνολο του εγκεκριμένου προυπολογισμού είναι 30 εκ. ευρώ, από τα οποία το 50% είναι δημόσια δαπάνη.

Κατά επενδυτικό σχέδιο το ύψος του προϋπολογισμού είναι από 250.000 ευρώ ως 2.500.000 ευρώ .

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται στα πλαίσια του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΚ 651/2014.

Ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μικρή, μεσαία κ.λπ.) και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης η χρηματοδότηση γίνεται με ποσοστά από 35% ως 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Με την συγκεκριμένη δράση, χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την εμπορική αξιοποίηση αποβλήτων σε στερεή, υγρή η αέρια μορφή καθώς και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση αποσκοπεί στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας, με την εφαρμογή αυτής θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και, επιπλέον, βοηθάει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την πλήρη και ανταγωνιστική στήριξη όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια θα εμπίπτουν κατά NACE 2008 στις ακόλουθες δραστηριότητες:

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Επεξεργασία λυμάτων

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Παραγωγή βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες

Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.