Ιανουάριος 18 2016 0comment

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων.