Νόμο 3299/04 και 3908/2011

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων στο Νόμο 3299/04 και 3908/2011

Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προχωρεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

Σύμφωνα με την τροποποίηση προβλέπεται για τις επενδύσεις του Ν.3299/2004:

  • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των υπαγόμενων στο Ν. 3299/2004 επενδυτικών σχεδίων, που έχουν ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31/12/2015,αυτή παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2016.
  • Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2016, θα τυγχάνουν επιπλέον παράτασης 18 μηνών, προκειμένου να ολοκληρώσουν το σύνολο της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2018.
  • Δεν θα δικαιούνται άλλης παράτασης.
  • Για την διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως 31 Μαρτίου 2017 απο τον επενδυτή , υπέυθυνης δήλωσης συνοδευόμενης απο συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο.
  • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής τουΝ.3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31/12/2016.
  • Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε σε επενδύσεις που έχουν εγκριθεί, μπορεί να επιστραφεί εντόκως απο την ημερομηνία χορήγησης του μετά απο αίτηση του επενδυτή.Με την κατάθεση του ποσού θα αποφασίζεται και η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής.Η επιστροφή του ποσού της προκαταβολής δεν συνεπάγεται και την υποχρεωτική ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.

Σύμφωνα με την τροποποίηση προβλέπεται για τις επενδύσεις του Ν.3908/2011:

  • Παράταση μέχρι 30/06/2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/12/2012 καιπαράταση μέχρι 31/12/2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί τα έτη 2013 και 2014.
  • Για τα επενδυτικά σχέδια της 1ης αναφερόμενης παραπάνω περίπτωσης  έχουν εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 όπως ισχύει.
  • Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011 δεν απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση της εγκριτικής πράξης του δανείου.
  • Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε σε επενδύσεις που έχουν εγκριθεί, μπορεί να επιστραφεί εντόκως απο την ημερομηνία χορήγησης του μετά απο αίτηση του επενδυτή.Με την κατάθεση του ποσού θα αποφασίζεται και η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής.Η επιστροφή του ποσού της προκαταβολής δεν συνεπάγεται και την υποχρεωτική ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.