Ιανουάριος 09 2016 0comment

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το έργο “Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  και αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Δήμου Άνδρου.
(ως υπεργολάβος της Κ/ξιας Μ&Τ Α.Τ.Ε-Έρμων Α.Ε)