Ιανουάριος 19 2016 0comment

AXAΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.

Κατασκευή – Εργοστασίου Επεξεργασίας Τυρογάλακτος – Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων.