Σεπτέμβριος 24 2020 0comment

EnviroBrain

EnviroBrain

Το Ερευνητικό Έργο που υλοποιείται από την ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. και την MOBICS A.E. της επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και αναδεικνύει την  ανάγκη για ένα απλό στη χρήση εργαλείο το οποίο θα μπορεί με σχετική ακρίβεια να προβλέπει την απόδοση της λειτουργίας μιας σύνθετης μονάδας επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, η οποία συνδυάζει αναερόβια και αερόβια τεχνολογία επεξεργασίας. Η ανάπτυξη του εργαλείου αυτού γίνεται με σκοπό να εξυπηρετείται η καθημερινή λειτουργία της, να αποφεύγονται ατυχήματα, και να βελτιστοποιούνται τα οφέλη από τη λειτουργία της, τόσο ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και προς την παραγωγή βιοαερίου. Συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

1) εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για τη μοντελοποίηση και εκτίμηση σε εφαρμογές που άπτονται των διεργασιών που εφαρμόζονται στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων,

2) βελτιστοποίηση του λογισμικού για την πρόγνωση έπειτα από εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο σε βιομηχανικής κλίμακας μονάδα,

3) έλεγχος του συστήματος σε βάθος χρόνου και κατασκευή ενός εμπορικού πακέτου για την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης σε εταιρείες και χρήστες που ασχολούνται με την επεξεργασία και την ενεργειακή αξιοποίηση υγρών βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.

Το Έργο  υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ( κωδικός έργου : Τ1ΕΔΚ-03714)